Legal terms

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK
Az alábbiakban részletezett rendelkezések az Y? MŰVÉSZETI Kft. (székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 51. I/8.; cégjegyzékszám: 01-09-982313; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett, www.secret-areas.com URL alatt elérhető weboldal (továbbiakban: Weboldal) adatvédelmi irányelveit tartalmazza (a továbbiakban: Adatvédelmi Irányelvek).
A Weboldal megnyitásával egyidejűleg a Felhasználó mindenféle korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja az alábbi Adatvédelmi Irányelveket.
Az Üzemeltető tiszteletben tartja a Weboldalt felkereső személyek, Felhasználók személyes adataihoz fűződő jogát, a Felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényesüléséhez szükségesek.
1. Az Üzemeltető a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben használja fel.
2. A Felhasználó személyes adatainak felhasználásához a személyes adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával – adott célhoz kötötten – a Weboldalon történő regisztrációval kifejezett hozzájárulását adja. Az adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával a Felhasználó egyebekben kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére az Üzemeltető elektronikus levele(ke)t, hírlevelet küldjön szolgáltatásairól. Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait nem adja át harmadik személyek részére, kivéve, ha ahhoz adott Felhasználó hozzájárult, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget kötelező jogszabályi rendelkezés írja elő.
3. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Weboldalon keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseire.
4. Minden olyan esetben, ha az Üzemeltető a szolgáltatott személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
5. Az Üzemeltető a Felhasználó által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz a Felhasználó személyes adatainak védelme, illetve elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében.
6. A Weboldal ún. naplóbejegyzéseket használ, mely naplóbejegyzések tartalmazzák az internet protokoll címet (IP cím), a Felhasználó által használt böngésző típusát, az internet-szolgáltatót, dátum- / időbélyegzőt, a hivatkozó és kilépő oldalak címét, és a kattintások számát a Weboldal látogatása alatt. Előbbiek célja, hogy ennek segítségével látogatási szokásokat elemezzen az Üzemeltető, annak érdekében, hogy a Weboldal kezelése és adminisztrációja hatékonyabb legyen. A naplóbejegyzésekben tárolt adatok semmilyen módon nem kapcsolhatóak konkrét természetes személyhez.
7. Az Üzemeltető által bizonyos esetekben ún. anonim látogatásazonosító (cookies) is alkalmazásra kerül a Weboldal felhasználói preferencia szerinti optimalizálása érdekében.
8. Az Üzemeltető köteles a Felhasználó személyes adatait a Felhasználó – Üzemeltető részére elektronikus vagy postai úton megküldött – kérésére haladéktalanul törölni.
Az Üzemeltető adatvédelmi nyilvántartási száma: ***.
Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal, illetve jelen Adatvédelmi Irányelvek tartalmában bármikor változtatásokat eszközöljön. Az aktuális Adatvédelmi Irányelvekről a Felhasználó a Weboldal „Adatvédelmi Irányelvek” része alatt tájékozódhat folyamatosan.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Az alábbiakban részletezett rendelkezések az Y? MŰVÉSZETI Kft. (székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 51. I/8.; cégjegyzékszám: 01-09-982313; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett, www.secret-areas.com URL alatt elérhető weboldal (továbbiakban: Weboldal) igénybevételére vonatkozó felhasználási feltételeket tartalmazzák (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek).
A Weboldal meglátogatásával (megnyitásával) egyidejűleg a Felhasználó mindenféle korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja az alábbi Felhasználási Feltételeket.

I. FELELŐSSÉG
1.1. A Weboldal tisztán tájékoztató célú, amelynek megfelelően az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget a Weboldal tartalmában található esetleges hibákért, illetve hiányosságokért, a Weboldal tartalmának (ideértve a Weboldal üzemeltetése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért. Említettek ellenére az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy előbbiekben hivatkozott események ne forduljanak elő.
1.2. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a szolgáltatások, a Weboldal használata, illetve elektronikus levelezés során keletkezett. Előbbiek alapján a Felhasználó köteles a Weboldalon található dokumentumok, információk letöltését megelőzően gondoskodni a megfelelő vírusvédelemről.
1.3. Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Weboldal – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen használatából ered.
1.4. A Felhasználót feltételen és korlátlan felelősség terheli mind az Üzemeltetővel, mind harmadik személlyel szemben a Felhasználó által szolgáltatott adat, információ valóságtartalmáért, illetve jogszerűségéért. A Felhasználó előbbi rendelkezés megsértéséből eredő károkért korlátlan helytállási kötelezettséggel (felelősséggel) tartozik.
1.5. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Weboldal működtetését.
1.6. A Weboldal tartalmazhat olyan internetes weboldalhoz történő, az Üzemeltetőtől független kapcsolódásokat (hiperlinkek), amelyek harmadik személyek gondozásában állnak és amelyek tartalmáért az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget, így különösen az idegen weboldalakon, illetve weboldalakkal elkövetett jogszabálysértésekért, illetve okozott károkért.
1.7. Az Üzemeltető jogosult a Felhasználó regisztrációját bármikor, indoklás nélkül törölni, illetve a Felhasználó hozzáférési jogosultságát korlátozni, különösen az alábbi esetekben:
- Felhasználó jelen Felhasználási Feltételek, vagy az Üzemeltető Adatvédelmi Irányelveinek rendelkezéseit megsérti;
- Felhasználó a Weboldalt visszaélésszerűen, jogellenesen használja;
- Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely az Üzemeltető – illetve az egyes felhasználók vagy más harmadik személyek – jogos érdekét, különösen az Üzemeltető jóhírnevét sérti, vagy veszélyezteti;
- Felhasználó az Üzemeltetőnek felróható módon kárt okoz.
- jelen Felhasználási Feltételek, vagy az Üzemeltető Adatvédelmi Irányelvei így rendelkeznek;
1.8. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a felhasználói hozzászólások moderálására, esetleges figyelmeztetés és indoklás nélküli törlésére, így különösen azon hozzászólások esetében, amelyek az Üzemeltető egyedi döntése, mérlegelése alapján:
- akadályozzák a Weboldal rendeltetésszerű használatát;
- jogszabályba, vagy etikai szabályzatba ütköznek;
- alpári, illetve agresszív, fenyegető hangneműek, valamint kötözködő, rosszindulatú hozzászólások;
- egyes regisztrált Felhasználókat lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan alpári, bántó, sértő vagy gyalázkodó módon kinyilvánított véleményeket – személyeskedést – tartalmazó hozzászólások;
- a jóerkölcsöt, jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó hozzászólások;
- a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás;
- nyílt, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hozzászólások.

II. SZERZŐI JOGOK
2.1. A Weboldal tartalma (pld.: védjegy, szöveg, adat, videó, audió, kép, stb.), a Weboldal külső megjelenése, illetve a Weboldal működéséhez alkalmazott szoftver az Üzemeltető kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag az Üzemeltető előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor. Az Üzemeltető kifejezetten fenntart minden, a Weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.
2.2. A Weboldal egyes részei kizárólag egyéni (magán-) felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Előbbi jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához.
2.3. A Weboldalon található képeket a Felhasználó a jogosult engedélyével használhatja fel. Előbbi engedély nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.
2.4. Jelen pontban foglaltak megsértéséért a Felhasználó, feltétlen és korlátlan felelősséggel tartozik.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal, illetve jelen Felhasználási Feltételek tartalmában bármikor változtatásokat eszközöljön. Az aktuális Felhasználási Feltételekről a Felhasználó a Weboldal „Felhasználási Feltételek” része alatt tájékozódhat folyamatosan.

Katie April 29, 2013 at 8:31 pm Nancy Foster, PhD APRN is a GREAT doctor to see! Ines November 25, 2012 at 11:54 pm does anyone know of a practitioner in Ottawa, Canada, who viagra viagra for women is familiar with MTHFR mutation?